Privacy

Uw gegevens gerelateerd aan uw fysieke persoon, en/of de fysieke persoon die u vertegenwoordigt, worden verwerkt door onze onderneming DVC SA, verantwoordelijk voor de verwerking, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1190 Vorst (Brussel), Rue Caporal Trésignies 6, België, tel : +32 2 333 27 75, fax : +32 2 333 27 77, info@dvc-co.com, vertegenwoordigd door Marc Vertongen, gerant van de onderneming Aureum S.P.R.L., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Rue Alexis Willem 26, België, en waarvan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming Julien Duijsens is.

Die gegevens worden door onze onderneming verwerkt voor PR-doeleinden, promotie en verkoop, klantenbeheer, uitvoering van contracten en realisatie van projecten, administratie en boekhouding, preventie en beheer van geschillen, alsook voor onze veiligheid, op basis van onze wettelijke verplichtingen, contracten die we met u hebben afgesloten, ons rechtmatig belang bij het beschermen van onze onderneming en onze activiteiten, en eventueel, uw uitdrukkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming voor het promoten van onze producten en diensten.

De bestemmelingen van deze gegevens zijn onze beheerders en medewerkers, onze onderaannemers en onze partners, gevestigd in België en/of het buitenland. Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens overgedragen worden aan derde landen, buiten de Europese Economische Ruimte, met de toepasselijke en aangepaste garanties, zonder dat noodzakelijk een adequaatheidsbesluit dient genomen te worden door de bevoegde autoriteiten van die landen. Onze onderneming heeft echter de nodige middelen ingesteld om een kopie van uw gegevens te verkrijgen en kan u ook de plaats communiceren alwaar uw gegevens ter beschikking werden gesteld.

Tenzij de wet een andere duur oplegt, worden uw gegevens bewaard gedurende een beperkte periode, vastgelegd zoals vereist door de wet, volgens het doel van de verwerking, en niet gedurende meer dan twintig jaar vanaf de datum van het desbetreffende feit, voor gevallen waarbij onze extra-contractuele aansprakelijkheid in vraag wordt gesteld.

U heeft het recht om alle gewenste informatie te ontvangen, toegang te hebben tot de gegevens die u aanbelangen, aanpassing of verwijdering ervan te vragen, op elk moment uw toestemming tot verwerking, op basis van uw eerdere instemming, in te trekken, klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, te weten of dat de nood voor het aanleveren van uw gegevens een reglementair of contractueel karakter heeft, of dat die aanlevering bepalend is voor het afsluiten van een contract en de gevolgen bij niet-aanlevering, net als de mate waarin onze besluitvorming geautomatiseerd is, inclusief een profilering, de onderliggende logica, alsook de belangrijkheid en verwachte gevolgen van die verwerking.

Indien onze onderneming de intentie moest hebben om een toekomstige verwerking uit te voeren met een andere doelstelling, zullen wij u voorafgaand alle informatie aangaande die andere doelstelling bezorgen, alsook elke andere pertinente informatie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de Belgische wetgeving.

Schrijf U in voor een vrij account

Le popup