Support

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij DVC hebben we de Europese General Regulations on Data Protection (afgekort RGPD of GDPR) en de bescherming van uw gegevens onder controle!

1. Overzicht

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen via onze klanten, leads, prospecten, leveranciers en onderaannemers alsmede via andere kanalen, authentieke bronnen, publiek domein databases en andere organisaties die ons de gegevens geven die we nodig hebben, met relatie tot uw persoon.

Door onze website te bezoeken of onze pagina’s op sociale netwerken te bekijken verzamelen we gegevens en communiceren die tijdens vergaderingen of evenementen, of als u ons bedrijf bezoekt, of als u contracten met ons afsluit, of als u onze producten of diensten koopt, en als u expliciet akkoord gaat met het sturen van een e-mail, onze nieuwsbrief, commerciële aanbod of elk ander document, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Als u niet akkoord bent met onze privacyverklaring, adviseren we u om onze website of sociale media pagina’s niet te bezoeken, ons geen gegevens te geven en ons per ommegaande te verzoeken uw gegevens te verwijderen of terug te trekken voor zover het verwerken niet gebaseerd is op iets anders dan uw toestemming.

Tenzij de verwerkte gegevens op iets anders gebaseerd zijn dan uw toestemming, zoals wettelijke verplichting of doordat we een contract zijn aangegaan, dan kunt u al uw rechten uitoefenen zoals deze zijn vastgelegd in de wet. Als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw gegevens gerelateerd aan sales en marketing of onze producten en diensten, of als u vraagt om verwijderd te worden uit onze database, dan gaat u akkoord met het feit dat u niet langer geïnformeerd wordt over onze activiteiten of dat uw contract mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden.

2. Gegevens van de Privacyfunctionaris

Ons bedrijf DVC SA is gevestigd op de Rue Caporal Trésgnies 6, 1190 Forest Brussel, België, telefoonnummer +32 2 333 27 75, Fax: +32 2 333 27 77, info@dvc-co.com,
Het hoofdkantoor wordt vertegenwoordigd door Marc Vertongen, Manager van Aureum S.P.R.L. Zijn adres is rue Alexis Willem 26, 1160 Auderghem, België. Zijn privacyfunctionaris is Julien Duijsens en hij is ook degene die de manager is van de gegevens die bij ons verwerkt worden over uw fysieke persoon.

3. Welke gegevens verwerken wij?

Uw persoonlijke gegevens, die wij verwerken tijdens het beheer van onze onderneming overeenkomstig de benodigdheden, zijn hoofdzakelijk gegevens die u rechtstreeks aan ons communiceert, zoals uw identificatiegegevens: uw achternaam, uw voornaam, uw postadres, uw telefoonnummer of mobiele nummer, uw e-mailadres, uw functie en uw verantwoordelijkheden.

Als u ons informatie geeft over uw creditcard, dan zullen we deze gegevens alleen gebruiken om uw betaling te verwerken. Als u onze producten koopt op onze websites, dan zijn de details van uw creditcard beveiligd met behulp van versleutelingstechnologieën van gespecialiseerde bedrijven met wie we een contract hebben afgesloten.

Als u onze webpagina’s bezoekt of onze pagina’s op sociale media, dan gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Door te browsen, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw met internet verbonden apparaat. Door cookies toe te staan, kunnen we u een optimale ervaring op onze website bieden. Cookies slaan bijvoorbeeld uw browsegeschiedenis op en helpen ons uw voorkeuren en interesses te onthouden.

We nodigen u uit om ons cookiebeleid te bekijken, om meer te weten te komen over deze technologieën en de rechten die u heeft met betrekking tot cookies.

4. Met welk doel verwerken we uw gegevens?

Ons bedrijf verwerkt uw persoonlijke gegevens voor goed omschreven en rechtmatige doelen, die hier beneden zijn opgesomd:

 • Voor PR-doeleinden
 • Voor promotie en verkoop van onze producten en diensten
 • Voor beheer van onze klantdatabase
 • Voor de juiste uitvoering van de contracten die we hebben afgesloten en de realisatie van uw project.
 • Voor onze administratie en boekhouding
 • Voor de preventie en beheer van procesvoering
 • Voor de veiligheid van onze medewerkers, ons bedrijf en onze activiteiten

Mocht ons bedrijf van plan zijn om verdere verwerking toe te passen met een ander doel, dan zullen wij u daar onmiddellijk van op de hoogte stellen met verwijzing naar relevante informatie zoals deze in de Europese GDPR en in de Belgische wet is vastgelegd.

5. Wat is de grondwettelijke basis van onze gegevensverwerking?

Uw gegevens worden verwerkt door ons bedrijf gebaseerd op wettelijke verplichtingen, de contracten die we met u hebben afgesloten, ons legitiem belang om ons bedrijf en onze activiteiten te beschermen, en waar toepasbaar, uw uitdrukkelijke, vrijwillige en geïnformeerde toestemming, om onze producten en diensten te promoten.

6. Wie zijn de ontvangers van uw verwerkte gegevens?

De ontvangers van deze gegevens zijn onze managers en werknemers, onze onderaannemers en onze partners, gevestigd in België en/of in het buitenland. Uw gegevens kunnen worden overgedragen voor deze doeleinden naar andere landen, buiten de Europese Economische gebied, met daarvoor geschikte of aangepaste waarborgen, zonder noodzakelijkerwijs een besluit van toereikendheid genomen door de bevoegde autoriteiten van deze landen. Ons bedrijf heeft echter een procedure geïmplementeerd waarbij een kopie van uw gegevens kan worden opgevraagd, zodat we kunnen communiceren waar uw data beschikbaar zijn gemaakt.

Tijdens de uitvoering van onze taken, kunnen wij uw gegevens geheel of gedeeltelijk aan onze onderaannemers doorgeven, van wie we eisen dat zij ons de nodige garanties bieden in het kader van de noodzakelijke uitgevoerde contracten.

Ons bedrijf vereist dat de onderaannemers voldoen aan the GDPR en ons voorzien van adequate waarborgen gedurende de implementatie van de geschikte technische en organisatorische maatregelen, zodat alle gegevensverwerking waarmee zij worden geassocieerd, voldoet aan de eisen van de regeling en dat de mogelijkheid om uw recht uit te oefenen intact blijft.

7. Op welke rechten kunt u zich beroepen?

Over het algemeen heeft u het recht om:

 • alle informatie te ontvangen die u vraagt;
 • alle gegevens in te zien die u aangaan;
 • rectificatie of verwijdering te verkrijgen;
 • uw toestemming terug te trekken op elk moment voor elke gegevensverwerking gebaseerd op uw eerdere instemming;
 • een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevens Beschermingsautoriteit;
 • te weten of de verwerking van gegevens gebeurt op basis van een wet of een contractuele verplichting en of het stellen van voorwaarden aan gegevensverwerking effect heeft op het sluiten van een contract en wat de consequenties zijn van het niet geven van gegevens;
 • inzicht te krijgen in het bereik van onze beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, de onderliggende logica en het belang en de verwachte consequenties daarvan in onze gegevensverwerking.

Recht van toegang tot uw gegevens

Als toevoeging op uw recht om geïnformeerd te worden over hoe uw gegevens worden verwerkt door ons bedrijf, heeft u het recht om bevestiging te krijgen van ons of uw gegevens verwerkt worden of niet en waar deze gegevens beschikbaar zijn, heeft u toegang tot uw gegevens evenals andere informatie zoals het doel van de verwerking, de categorie waarin uw gegevens vallen, de categorieën waarin de ontvangers van uw gegevens vallen en de bewaartermijn.

Recht om uw gegevens te corrigeren

U heeft ook het recht om uw gegevens door ons te laten corrigeren als deze niet correct zijn. In het licht van het doel van verwerking heeft u het recht om uw onvolledige gegevens aan te vullen, inclusief het verstrekken van aanvullende verklaringen.

Het recht om te verwijderen of het recht om te wissen

Als u niet langer wil dat uw persoonlijke gegevens door ons verwerkt worden en in de voorwaarden heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen, dan heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze gegevensverwerkingen.

Recht op opschorting van verwerking

In bepaalde situaties heeft u het recht om het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf te laten opschorten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld als u de accuraatheid van uw gegevens betwist, zodat ons bedrijf de accuraatheid kan verifiëren of als de verwerking van uw gegevens door ons bedrijf onrechtmatig zou kunnen zijn, in plaats van het vragen om verwijdering, wanneer ons bedrijf uw gegevens niet meer nodig heeft om te verwerken, maar de gegevens nog wel nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens tijdens de verificatieperiode over de vraag of de legitieme motieven die door ons bedrijf worden nagestreefd belangrijker zijn dan die van u.

Recht op overdracht van uw gegevens

U hebt het recht om uw opgevraagde gegevens te ontvangen op een gestructureerde, veel gebruikte manier en op een leesbaar formaat. U heeft eveneens het recht om uw gegevens aan een andere organisatie over te dragen zonder dat ons bedrijf dit belemmert.

Per uw verzoek zal ons bedrijf alle persoonlijke gegevens aanleveren via een duurzaam medium, zonder restricties of beperkingen.

Recht van oppositie en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Als uw persoonlijke gegevens verwerkt zijn door ons bedrijf voor prospectiedoeleinden, heeft u het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor zulke doeleinden, daarbij inbegrepen het profileren voorzover dit verband houdt met deze prospectie.

Vanaf het moment dat u geen massacommunicatie of nieuwsbrieven wenst te ontvangen, nodigen we u uit om ons ervan op de hoogte te stellen dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor promotiedoeleinden en direct marketing voor onze producten en dienstverlening.

8. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, worden uw gegevens voor een beperkte periode bewaard, zoals wettelijk is toegestaan, gebaseerd op het doel van verwerking en niet langer dan twintig (20) jaar vanaf de datum van het betreffende feit, voor gebeurtenissen met betrekking tot onze extracontractuele aansprakelijkheid.

9. Veiligheid

Ons bedrijf heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen geïmplementeerd om schending van uw gegevens, die bij ons zijn ondergebracht, opgeslagen of anderszins verwerkt worden, te voorkomen, hierbij valt te denken aan een veiligheidslek, wat ertoe leidt dat uw gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden vernietigd, verloren gaan, gecorrumpeerd raken of ongeautoriseerd openbaar gemaakt worden of andere ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

10. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van ons bedrijf is beperkt met betrekking tot directe schade, uitgezonderd elke indirecte schade, zoals verlies van gegevens, financiële of commerciële verliezen, verlies van winst, stijging van overhead kosten of verstoring van het tijdschema.

Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als resultaat van onrechtmatige manipulatie van gegevens door een derde partij, bijvoorbeeld door diefstal, verlies of vernietiging van uw gegevens, implementatie van een virus, hacking, phishing of elke andere computerinbreuk. In het geval dat ons bedrijf betrokken is bij zo’n voorval, is de aansprakelijkheid van ons bedrijf beperkt tot €10.000 (tienduizend euro).

De websites van onze onderaannemers kunnen mogelijk links en referenties naar andere websites bevatten, die wij niet beheren of controleren. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de aanbiedingen, producten en diensten van deze websites. We adviseren u om de verklaringen op deze websites te lezen als u ze bezoekt en, indien noodzakelijk, deze websites niet meer te bezoeken.

11. Wat gebeurt er in geval van procesvoering?

Elk verzoek met betrekking tot het uitvoeren van uw rechten, elke vordering, elke klacht of elke grief zal moeten worden geadresseerd aan het hoofdkantoor van ons bedrijf, door middel van een gedateerde en ondertekende brief vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.

Ons bedrijf doet zijn uiterste best om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de Belgische en Europese wet. Met de beste intentie en in goed vertrouwen doet ons bedrijf er alles aan om daar zo snel mogelijk te komen.

Als u vindt dat ons bedrijf in een van zijn plichten verzaakt, aarzel dan niet om contact op te nemen per e-mail via info@dvc-co.com. We zullen uw vragen beantwoorden en zullen onmiddellijk de acties ondernemen die u van ons vraagt met betrekking tot de risico’s die we hadden moeten identificeren, evalueren en beter controleren.

12. Wie is de toezichthoudende autoriteit in geval van een geschil?

In het geval dat u niet tevreden bent met onze antwoorden, kunt u ook contact opnemen met de Belgische autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse, 35, 1000 Brussels
+32 (0) 2 274 48 00
+32 (0) 2 274 48 35
Commission(at)privacycommission.be

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze wettelijke bepalingen zullen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd en, indien nodig, aangepast in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Elk geschil dat niet in der minne geschikt kan worden binnen een periode van een (1) maand nadat het geschil is ontstaan, kan door de meest zorgvuldige partij worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die als enige bevoegd zijn. De periode van een (1) maand kan met wederzijds goedvinden worden uitgebreid.

14. Inwerkingtreden

Deze verklaring zal in werking treden per 25 mei 2018. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze verklaring te veranderen, aanpassen, wijzigen of verwijderen op elk moment.

Nog steeds geen antwoord gevonden ?

Vul het formulier in en we nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

Contact

myProto
Korporaal Trésigniesstraat 6
B-1190 Brussel
België

Tel: +32 2 333 27 00
E-mail : info@myproto.eu

Lid van

Agoria FHI EDM

Sociale media

Volg ons op FacebookVolg ons op LinkedIn

Betaalwijzen visa - mastercard - maestro bank transfer - sofort - bancontact paypal

Wij versturen met TNT

Top